ul. Michała Siedleckiego 7, 31-538, Kraków
(+48) 505 946 508 lub 796 760 567
witek.sadaj@gmail.com

Regulamin

Witold Sadaj - instruktortenisa.com

Organizatorem zajęć jest Krakowska Akademia Tenisa.

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika powstały podczas treningu.
 2. Zajęcia trwają 55 minut (lub 85 minut w zależności od grupy) w z góry wyznaczonych godzinach. Zajęcia nie są przedłużane jeśli rozpoczęły się z opóźnieniem z winy Uczestnika lub przyczyn niezależnych od Prowadzącego bądź Organizatora.
 3. Organizator zapewnia piłki tenisowe. Organizator zapewni rakiety tenisowe dla Uczestników zajęć, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia go o takiej potrzebie.
 4. Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie strój sportowy, w tym w szczególności buty do gry w tenisa.
 5. W trakcie zajęć na korcie przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy zajęć, Prowadzący oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 6. Niepełnoletni Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) na udział w zajęciach. Do zgody należy dołączyć podpisany i zaakceptowany przez rodzica (prawnego opiekuna) Regulamin. Zgoda oraz podpisany Regulamin mogą zostać przekazane Prowadzącemu zajęcia w formie wydruku lub Organizatorowi na adres biuro@ktenis.pl w formie skanu lub zdjęcia.
 7. W razie nieobecności Uczestnika na danych zajęciach w treningu może wziąć udział osoba wskazana przez Uczestnika po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i uzyskaniu zgody Organizatora.
 8. Opłata miesięczna za zajęcia grupowe, obejmuje 4 treningi w miesiącu, a Uczestnik zobowiązany jest uiszczać ją przelewem, z góry do 10. Dnia każdego miesiąca, w wysokości zgodnej z Cennikiem lub, jeśli udział w treningach rozpoczął się po 10, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwszy trening w danym miesiącu.
 9. W sytuacji, gdy w danym miesiącu odbywa się pięć treningów, opłatę za 5. Trening Uczestnik zobowiązany jest uiścić wraz opłatą za kolejny miesiąc.
 10. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach. Wcześniejsze zgłoszenie nieobecności nie zwalnia z opłaty ale daje możliwość ew. odrobienia nieobecności w innej grupie pod warunkiem dostępności miejsca. Odrabianie treningów jest możliwe do końca danego sezonu, czyli odpowiednio do 30 kwietnia oraz do 30 września.
 11. Pojedyncze treningi indywidualne można przełożyć na inny termin w miarę dostępności czasowej kortów oraz Prowadzących w ważnych okolicznościach pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem treningu i uzyskaniu potwierdzenia dokonania zgłoszenia pocztą elektroniczną (biuro@ktenis.pl), telefonicznie lub smsem (+48 796 760 567). W razie nie dokonania zgłoszenia opłata za dany trening przepada. Ponadto Organizator nie gwarantuje możliwości przekazywania zgłoszeń i informacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych takich jak WhatsApp, Telegram oraz Signal.
 12. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora lub w wyniku działania siły wyższej (w szczególności za takie należy uznać złe warunki pogodowe, awarię techniczną obiektu lub sieci energetycznej), Uczestnik może zdecydować: albo zostaną odrobione je w terminie późniejszym (pod warunkiem uzyskania zgody pozostałych uczestników zajęć), ustalonym z Organizatorem, albo ich koszt zostanie zwrócony (pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia należnej opłaty).
 13. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora należy poinformować do 14 dni przed następnym okresem rozliczeniowym, tj. do 14 dni przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 14. Warunki płatności i inne zasady organizacji zajęć, o których mowa powyżej, przedstawiane są Uczestnikowi najpóźniej na pierwszym spotkaniu z instruktorem.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na siedem dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu (lub odpowiednio – Cennika) po zmianach.
 16. Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie zdjęć z ich wizerunkiem (lub ich dzieci) na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych szkoły, proszone są o podanie tej informacji drogą mailową na adres biuro@ktenis.pl
 17. Zaległość w opłatach za zajęcia przekraczająca 2 okresy rozliczeniowe (miesiące) lub w kwocie przekraczającej koszt 8 treningów – stanowi podstawę do skreślenia z listy Uczestników zajęć. Powrót na listę oraz do treningów jest możliwy po uregulowaniu zaległości.